Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Աշտարակեցի
Title: Յայտարարութիւն Քրիստոնէական պարտաւորութեան հպատակաց Ամենաբարեպաշտ Կայսերութեան Ռուսաց
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի դպրոցի Հայոց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1826
Notes: Հեղինակի անունը նշված է վերջում. «Արքեպիսկոպոս Հայոց Վրաստանու Ներսէս»։
6 էջ։ Շարվ. 9,3x17,5 սմ։
File size: 2 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library