Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մարմոնտէլ
Title: Բելիսարիոս. Յարացոյց անյիշաչարութեան
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Շմավոնյան Շիրազեցու
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Տէր Յարութինի Աւագ քահանայի Շմաւոնեան Շիրազեցւոյն
Place (standardized): Մադրաս
Place (as it is on book): Ի ՄԱԴՐԱՍ
Year of Publication: 1809
Notes: Յօրինեալ նախ ի գաղղիական բարբառ ի ներհուն Մարմոնտելայ գաղղիացւոյ և անտի թարգմանեալ ի լեզու լուսիտանիացւոց, յորմէ և անդրածեալ եղև յարամեան բարբառ ի վերապատուելի տեառն Պետրոս վարդապետէ Պուռնազեան Կառնեցւոյ յաշակերտէն Բրօբականտի։
Շարվ. 7x11,5 սմ։
ԻԲ, 285 էջ։
File size: 753 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 29-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia