Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւգերեան Յարութիւն
Title: Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական։ Հտ. 2:
Publisher (standardized): տպ.Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենէտիկ
Year of Publication: 1817
Notes: Աշխատասիրութեամբ Հ. Յարութիւն վ. Աւգերեան։ Բ. տիտղթ. Dictionnaire abrege Armenian-Francais. Par le P. Paschal Aucher... Tome second. Գրքում առկա է տպագրական սխալ՝ 680 էջի փոխարեն գրված է 780, իսկ Ա տիտղոսաթերթը և բացակա էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ում պահպանվող 2158-ԱՀ օրինակից:
Շարվ. 10,2x18,3 սմ։
24, 684 էջ։
File size: 136 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 308-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia