Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մատթէոս կաթողիկոս (Չուխաջեան)
Title: Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնեական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին
Publisher (standardized): տպ. Մեսրոպյան վարժարանի
Publisher (as it is on book): Ի ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ Ս. ՄԵՍՐՈՊԱՅ
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): ԶՄԻՒՌՆԻՈՅ
Year of Publication: 1842
Notes: Յօրինեալ Տ. Մատթէոսի սրբազան արքեպիսկոպոսի Զմյուռնիոյ։
Շարվ. 6,5x11 սմ։
14 չհ., 128, 2 չհ. էջ։
File size: 6,19 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1712-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia