Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բուն տօմար Հայոց և Հռօմայեցւոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1803
Notes: Պարզատօմար, և Տաղ Յովասափու: Մարմնախաղաց և Երազահան։ Յաւելեալ առ այսոսիկ մշտնջենաւոր գուշակմունք տարեկան պատահմանց. և ամսական եղանակացն փոփոխմանց։ Նաև՝ աղիւսակք երկոտասան ամսոցն իւրաքանչիւրոց աւուրց բազմադիմի ներգործութեանց։ Ընդ որս և այլք պիտանիք և պէս պէս զբօսնլիք, որովք ճոխացեալ վերստին տպեցաւ ի ՌՄԾԲ թուականիս մերում: Տիտղթ. չունի:
Շարվ. 7,3x13 սմ։
448 էջ։
File size: 99,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1927-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia