Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Խուդաբաշեան Աղէքսանդր
Title: Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ։ Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Հայկական ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1838
Notes: Հատոր երկրորդ։ Հ—Ք
530, III էջ։ Շարվ. 11x19 սմ։
File size: 88.7 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library