Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մատթէոս կաթողիկոս (Չուխաջեան)
Title: Խորհրդածութիւն շնորհաց և նշանաց և խորհրդոց քրիստոնէական սուրբ եկեղեցւոյ, ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորին
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ
Year of Publication: 1847
Notes: Յօրինեալ Տ. Տ. Մատթէոսի սրբազան արքեպիսկոպոսի ազգասէր և վեհափառ պատրիարգի Կոստանդնուպօլսոյ։ Բ տպագրութիւն։
Շարվ. 5,8x10,3 սմ։
2 չհ., 177 էջ։
File size: 7,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1032-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia