Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ճառ յաղագս քրիստոնէական միութեան
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1846
Notes: Անկլիքան եպիսկոպոսի մը գրածէն հայերէն աշխարհաբառ թարգմանված։
Տպակից է՝ Լապտեր հոգւոյ (1831) և Որդեգիր կուսին կամ Դարձ մը (1844) գրքերին:
Շարվ. 6,7x13 սմ։
27 էջ։
File size: 3,72 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 841-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia