Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գրիգոր Տղայ
Title: Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեցելոյ Նամականի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1838
Notes: Տիտղթ. առաջ՝ «Ընտիր մատենագիրք։ Գ. Կաթողիկոս Տղայ, Ն. Լամբրոնացի»:
Տպակից է` Տեառն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք (1838) գրքին:
Շարվ. 4,5x9 սմ։
90 էջ։
File size: 9,68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 2024-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia