Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Լամբրոնացի
Title: Խորհրդածութիւն սրբազան պատարագի
Publisher (standardized): տպ. Սրբոց Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց Երջանիկ Առաքելոց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Ի Սուրբ Երուսաղէմ
Year of Publication: 1842
Notes: Բացատրութեամբ Տն Ներսեսի Լամբրոնացւոյ Արք Եպիսկոպոսի Տարսոնի Կիլիկեցւոց։ Ի Պատրիարգուե Սբյ Եէմի՝ Տռն Զաքարիայի Արք Եպիսկոպոսի։ Եւ ի Պատրիարգուե Թագաւորել Քաղաքին Կոստանդինուպօլսոյ, Ածարեալ Տռն Ածատրոյ Արք Եպիսկոպոսի։
6 չհ., 191+27 էջ։ Շարվ. 15,5x21,5 սմ։
File size: 66 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library