Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Բարսեղ Ճոն
Title: Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանին, որ ըստ Մարկոսի
Publisher (standardized): տպ. Աբրահամ Թերզյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մահտեսի Աբրահամ Ածասէր և մեծահաւատ հոգելոյս Ամիրայի Թէրզեանց Ակնեցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս, Հասանփաշա խան
Place (as it is on book): Ի Կոստանդինուպօլիս, ի Հասանփաշայ խանն
Year of Publication: 1826
Notes: Արարեալ երանելւոյն Բարսղի շնորհալի Վարդապետի Ճոն կոչեցելոյ՝ ըստ մակադրական անուանն, լուսաւոր մտօք և իմաստալի յորդորակօք։ Յօգուտ հասարակութեան մանկանց Սիովնի՝ Եկեղեցականաց և Աշխարհայնոց՝ ամ չափու և հասակի։ Հատոր երկրորդ. Տպագրեալ հրամանաւ Ամենապատիւ և Վեհափառ Պատրիարգի Կոստանդինուպօլսոյ Տռն Կարապետի Երանաշնորհ Արքեպիսկոպոսի։ Արդեամբ գերապատիւ և ազնուաշուք Մահտեսի Աբրահամ Ածասէր և մեծահաւատ հոգելոյս Ամիրայի Թէրզեանց Ակնեցւոյ։ Աշխատասիրութբ Տ. Անդրէաս Վարդապետի Նարինեան Ակնեցւոյ։
ԾԱՆՈԹ.՝ Տիտղոսաթերթի «Երկրորդ հատոր տպագրեալ» արտահայտությունը նշանակում է, որ տպագրվել է գրքի միայն երկրորդ հատորը։ Առաջին հատորը կորած է։ Այդ առթիվ ասվում է հիշատակարանում (էջ 498-499)։
499, 2 չհ. էջ։ Շարվ. 14,5x23,5 սմ։
File size: 125 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library