Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պլուտարքոս Քերովնացի
Title: Զուգակշիռք: Հտ. 4
Translated Title: Plutarch's lives. Vol. IV
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1834
Notes: Թարգմանեալ ի բնագրէն Հ. Եղիայ վարդապետի Թոմաճան ի Մխիթարեան Ուխտէն։ Արդեամբք քաջափայլ Ասպետի Պարոն Աղեքսանդրի Ռաֆայէլի Ղարամեան։
Տիտղթ. առաջ՝ «Պլուտարքեայ Քերովնացւոյ Զուգակշիռք. Հատոր Դ»։
561, 1 չհ. էջ։ Շարվ. 5,5x11 սմ։
File size: 56 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library