Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան
Title: Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Գ-Դ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ՅՕՐԹԱԳԻԻՂ
Year of Publication: 1838
Notes: Գրքում տպարանը նշված չէ։ Տպագրության վայրի տեղում գրված է միայն Օրթագյուղ, ուր գտնվում էր Արապյանների տպարանը: Երկու հատորներն ունեն մեկ միասնական տիտղոսաթերթ, բայց առանձին էջակալություն: Հատորների սկզբում, առանձին էջակալությամբ զետեղված է Բ հատորի հավելվածը։ Վեցհատորյա այս աշխատության ներկա Գ-Դ հատորը լույս է տեսել ավելի վաղ քան մյուս հատորները։ Ա-Բ հատորը լույս է տեսել 1841 թ., իսկ Ե-Զ հատորը՝ 1839­ին:
Շարվ. 7,5x14 սմ։
96, 126, 131 էջ։
File size: 96,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1558-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia