Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եղիազարեանց Ստեփաննոս
Title: Մանիշակք քաղեալք առ ստորոտով Հեղիկոնի
Translated Title: A collection of poems
Publisher (standardized): տպ. Եպիսկոպոսական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եպիսկոպոսական Ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1841
Notes: Աշխատասիրութեամբ Ստեփաննոսի Գաբրիէլեան Եղիազարեանց միոյ յաշակերտացն հրահանգելոց ի Հայկեան Մարդասիրական ճեմարանին։ Ի Հայրապետութեան Տն. Տն. Յովհաննու՝ Կաթողիկոսին ամենայն Հայոց։ Եւ յառաջնորդութեան Տեառն Խաչատրոյ՝ առաջնորդին սրբոյ Ամենափրկչի Վանացն Ջուղայու։
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրաբար ձոներ են, որ հեղինակը նվիրել է հորը, եղբայրներին, քույրերին, Մարդասիրական Ճեմարանին և նրա հայ և անգլիացի վարժապետներին, ինչպես նաև «Բան իմն ի վերայ վաճառականաց», «Բան իմն ի վերայ մատաղ մանկանց»։
24 էջ։ Շարվ. 9x15 սմ։
File size: 2.3 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library