Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Փէշտըմալճեան Գրիգոր
Title: Բառգիրք հայկազեան լեզուի: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի Արապեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1844
Notes: ...Որ է երկասիրութիւն Փէշտըմալճեան պատուելի Գրիգոր մեծիմաստ վարժապետի ի պէտս դիւրութեան համբակաց վարժելոց ի հայկական ուսմունս։ Հատոր առաջին: Ա.-Կ
Բ էջակալություն էջ 1-164՝ Մնացորդք բառից առաջին հատորոյ։
Շարվ. 13,5x18,3 սմ։
764, 164 էջ։
File size: 171 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1596-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia