Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամակագրութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածին
Place (standardized): Աստրախան
Year of Publication: 1818
Notes: Արարեալ սրբոյն Սահակայ հայրապետի, Մեսրովբայ վարդապետի, Գիւտայ և Յովհան Մանդակունւոյ: Գրքի տիտղթ. վնասված է: (Տիտղթ. առաջ, խորանի մեջ՝ «Գովեստ բերկրանաց եռանձնեայ դիմաց բազմահոյլ յոդից. նորին բանակաց։ Որք կանխին առ սա, մի լիցին երկբայ»)։ Ուշագրավ է, որ միևնույն այս հրատարակության օրինակների մի մասը ավարտվում է 535 էջով և հիշատակարանի տակ հետևյալ ստորագրությունն ու տարեթիվը կան. «Խոնարհագոյն ծառայ և օրհնեալ ազգիդ իմոյ բարեացակամ աղօթարար Յովհաննէս արքեպիսկոպոս Հայոց Ռուսաստանեայց, ի 1819 ապրիլի 16»։ Օրինակների մյուս մասը ավարտվում է 536 էջով, հիշատակարանը փոփոխության է ենթարկված և ստորագրություն ու թվական չունի։
Շարվ. 8,3x14 սմ։
535 էջ։
File size: 30,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 698-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia