Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամուռճեան Յովհաննէս
Title: Ճառ առաջին ժամանակի մարդոյ կրօնական և մտաւորական և բարոյական կրթութեանը վրայ
Publisher (standardized): տպ. Արապյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արապեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1843
Notes: Հեղինակի անունից հետո, կլոր կնիքի ձևով` «Ուսումնական Ընկերութիւն Հայոց ի Պօլիս»: Տպակից է Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Գ, 1842թ. և Քաղաքավարութիւն կամ Ուսումն քաղաքական կրթութեան, հտ. Դ, 1843 թ. գրքերին:
Շարվ. 7,6x12,8 սմ։
172 էջ։
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1016-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia