Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամագիրք Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1825
Notes: Արարեալ սրբոց հայրապետացն Իսահակայ և Մեսրոպայ, Գիւտայ և Յօհաննու Մանդակունւոյ, և այլոց վաղագոյն գերապանծ վարդապետացն սրբոց։ Տիտղթ. ընկած է: Գրքում կա տպագրական սխալ 540 էջի փոխարեն 340: Վերջին չհամարակալված էջերում՝ Պարզատոմար։
Շարվ. 7,8x13,3 սմ։
600, 7 չհ. էջ։
File size: 753 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1879-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia