Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սեթեան, Եփրեմ
Title: Համառօտ պատմութիւն Հայոց
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազարու վանքը
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1843
Notes: Երկրորդ տպագրութիւն:
Տիտղոսաթերթից առաջ՝ «Պատմութեանց համառօտութիւն դպրատան տղոց համար: Պատմութիւն Հայոց»:
135, 136 էջերը պատռված են: Բացակա են՝ 219-234 էջերը:
Շարվ. 6,3x11 սմ։
7, 236 էջ:
File size: 27,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia