Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները: Մասն Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Բենեդիկտոսի
Publisher (as it is on book): Labrairie de St. Benoit
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Constantinopole
Year of Publication: 1849
Notes: Fondements et regles de la religion. Հաւատոյ հիմունքները ու քանոնները։ Premiere partie (Մասն Ա, ֆրանս. և հայ.):
Շարվ. 7,6x11,5 սմ։
99 էջ։
File size: 57,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 900-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia