Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պօղոսեան Մարուգէ Վառնացի
Title: Հայկական քերականութիւն
Publisher (standardized): տպ. Թադե Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Տիվիթճեան Թադէի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1843
Notes: Հաւաքեալ ի քերականական մատենից երևելի հեղինակաց հնոց և արդեաց: Աշխատասիրութեամբ պ. Մարուգէ վարժապետի. Մահտեսի Պօդոսեան Վառնացւոյ:
Շարվ. 8,5x15 սմ։
4 չհ., 286 էջ։
File size: 22,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1284-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia