Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1817
Notes: Ընդ որս և չորեքտասան Թու ղթք Երանելոյն Պօղոսի Առաքելոյն և Թու ղթք Կաթուղիկեայց և Տեսիլք Յօհաննու:
Շարվ. 8,4x13,2 սմ։
434 էջ։
File size: 82,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 2008-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia