Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Հռչակաւոր աղօթք
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպագրատան Ճեմարանի Հայոց Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1830
Notes: Տպագրեալ երկոտասան լեզուօք. Արդեամբք Ազնիւ Մովսէսի Լոռու-Մելիքեանց։ Молитва св. патрiарха Нерсеса. Изданная на 12 языкахъ, арм., рос., греч., груз., серб., фр., нѣм., англ., лат., итал., венгер. и тур. . ԾԱՆՈԹ.՝ Հավատով խոստովանիմ, 12 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն, հունարեն, վրացերեն, սերբերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, լատիներեն, իտալերեն, հունգարերեն և թուրքերեն։
XXVI, 112, 6 չհ. էջ։ Շարվ. 7,5x12,3 սմ։
File size: 11 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library