Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Կարապետ արքեպիսկոպոս
Title: Լապտեր հոգւոյ
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյան Ապուչեխցու
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի արապեան ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1831
Notes: Տպագրեալ չորրորդ անգամ յաւելմամբ ինչ ինչ հարկաւորաց ի հեղինակէն։ Գրքում բացակա են 13, 14-րդ էջերը:
Շարվ. 7x11,8 սմ։
72 էջ։
File size: 5,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 838-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia