Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւետիքեան Գաբրիէլ
Title: Խորհրդածութիւնք հոգեւորք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ս. Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1836
Notes: Տեառն Հօր Գաբրիէլի վարդապետի Աւետիքեան աթոռակալի ուխտի Մխիթարեանց Խորհրդածութիւնք հոգեւորք։ Գրքում բացակա են հետևյալ էջերը՝ 76, 77, 82, 83:
Շարվ. 4x8,5 սմ։
6 չհ., 220 էջ։
File size: 18,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 331-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia