Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. «Մահտեսի Աստուածատուրեան տիրացու Յօհաննիսի որդւոյ՝ Արապեան տիրացու Պօղոսի»
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի՝ մահտեսի Ածատուրեան տիրացու Յօհաննիսի որդւոյ՝ Արէպեան տրցւ Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1805
Notes:
Շարվ. 14x21 սմ։
370 էջ։
File size: 58,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1890-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia