Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae viginti quatuor linguis editae
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): in insula S. Lazarie
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Venetiis
Year of Publication: 1837
Notes: Աղոթք սուրբ Ներսես Կլայեցու հայոց կաթողիկոսի՝ «Հաւատով խոստովանիմ», քսանչորս լեզվով. հայերեն գրաբ., հունարեն հին, լատիներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, շվեդերեն, անգլերեն, հիբերներեն, ռուսերեն, լեհերեն, իլլյուրերեն, հունգարերեն, վրացերեն, եթովպերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, ասորերեն, եբրայերեն, քաղդեարեն, չինարեն: Տիտղոսաթերթը միայն լատիներեն է։
Շարվ. 6x11 սմ։
6 չհ., 434 էջ։
File size: 46,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 24-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia