Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւետիքեան Գաբրիէլ
Title: Բացատրութիւն շարականաց որք պաշտին ի հասարակաց ժամակարգութեան հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Translated Title: A commentary on the hymns of the Armenian Breviary
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենէտիկ
Year of Publication: 1814
Notes: Աշխատասիրեալ Տն Հ. Գաբրիէլի Աւետիքեան կոստանդնուպօլսեցւոյ Աթոռակալ Վրդպետի ի Մխիթարեան Միաբանութէ. Տպագրեալ հրամանաւ Արհիապատիւ Տն Տն Ստեփաննոսի Վրդպտի Ագոնց Աբբայի և Արքեպիսկոպոսի։ Յօժարակամ նպաստաւորութբ երից ազնուական Եղբարց Պարոնաց Մկրտչի, Կարապետի, և Անտօնի կարնեցի Մահտեսի Գասպարեանց Ղուկասեան։
ԺԴ, 807 էջ։ Շարվ. 9,5x18,3 սմ։
File size: 107 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library