Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Հ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1846
Notes: Թուղթք Պօղոսի առաքելոյ. Թուղթք կաթուղիկեայց. Յայտնութիւն Յովհաննու առաքելոյ։ Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Ներսիսի սրբազան կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարգութեան Ս. Երուսաղէմի Տ. Զաքարիայ արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Մատթէոսի արքեպիսկոպոսի:
Նկարագրված օրինակում բացակա են 33-40 էջերը նաև կա տպագրական սխալ՝ 325 էջի փոխարեն տպվել է 3, 441-ի փոխարեն՝ 401:
Շարվ. 8,3x13,8 սմ։
530 էջ, նկար։
File size: 89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia