Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գարագաշեան Մատաթիա
Title: Արուեստ ճարտարախօսութեան
Publisher (standardized): տպ. «ի վանս Պաշտպան ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Վասն պաշտպան Սուրբ Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի ՎԻԷՆՆԱ
Year of Publication: 1844
Notes: Գրքի վերջում 1 թերթի վրա, «Վիեննա տպած պատմական ու ուսումնական գրքերու ցանկը»։
Շարվ. 7,7x14,5 սմ։
16 չհ., 299, 7 չհ. էջ։
File size: 26,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 481-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia