Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. «Հոգևոր դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յազնուական Գէորգայ Արծրունւոյ»
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիւս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1842
Notes: Գրքում առկա է տպագրական սխալ՝ 196 էջի փոխարեն գրված է 167:
Շարվ. 14,5x24 սմ։
299 էջ։
File size: 53,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 2120-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia