Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւետումեանց Խաչիկ Թադէոս
Title: Արամայիս, որ է բարոյական ստեղծաբանութիւն
Publisher (standardized): տպ. Արարատյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արարատեան ընկերութեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1846
Notes: Արարեալ ի պարոն Թադէոսէ Խաչիկ Աւետումեանց:
Շարվ. 6,4x10,5 սմ։
160 էջ։
File size: 7,98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 351-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia