Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ռիգս, Էլիաս
Title: A brief grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆֆիթի
Publisher (as it is on book): Printed by W. Griffitt
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Smyrna
Year of Publication: 1847
Notes: Կոստանդնապոլսում եւ Փոքր Ասիայում խոսվող ժամանակակից հայերենի համառոտ քերականություն:
Շարվ. 14x11 սմ:
80 էջ:
File size: 20,3 MB
Holdings: USA, The Library of Congress
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: archive.org