Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ մտածութիւններ տարիին ամէն մեկ օրուան քրիստոնէայներուն հոգեւոր շինութեանը համար
Publisher (standardized): տպ. Ն. դը Կաստրոյի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ն. Տէ Քասթրօյի
Place (standardized): Կ. Պոլիս, Ղալաթիա
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս, ի Ղալաթիա
Year of Publication: 1847
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ: Գրքում կա տպագրական վրիպակ 6,7 էջերի փոխարեն տպագրված է 4,5; 10, 11 էջերի փոխարեն տպագրված է 8,9; 14, 15 էջերի փոխարեն տպագրված է 12, 13; 242, 243, 305-320 էջերը պակաս են: 551, 552 էջերի մի մասը դժվար ընթեռնելի է:
Շարվ. 6,5x11 սմ։
572, 3 չհ. էջ։
File size: 60,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia