Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պիլլուարտ Կառոլոս Հռենատոս
Title: Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի. Կամ համառօտութիւն Աստուածաբանութեան: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց
Place (standardized): Տրիեստ
Place (as it is on book): Ի Թրեստ
Year of Publication: 1810
Notes: Յարգոյապատիւ հօրն Կառոլոսի Հռենատոսի Պիլլուարտի, ի կարգէ Հարց Քարոզչաց, սրբազան ածաբանուե Վրդպտի, և գաւառապետի. Ըստ մտաց, և որչափ ինչ մարթ է՝ ըստ կարգի, և ըստ նկարագրի սբյն Թովմայի յիւրում Բովանդակութեան, առ ի նմին մատենագրէ ի լոյս ընծայեալ։ Թարգմանեալ ի Լատին բարբառոյ ի մերս Գերապայծառ Գերապատիւ Տն Տն Ածատրոյ Վարդապետի Բաբիկեանց Ջուղայեցւոյ, Արքեպիսկոպոսի սբյ Էջմիածնի, և արժանաժառանգ Աբբայի Մխիթարեան Միաբանութե Թրեստու։
568, 1 չհ. էջ։ Շարվ. 14,2x20,2 սմ։
File size: 135 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library