Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, յորում պարունակին երեք գիրք. Սաղմոս Դաւթի, Ատենի ժամագիրք և Տօնացոյց
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիս Գէորգեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1849
Notes: Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ, յորում պարունակին երեք գիրք. Սաղմոս Դաւթի, որ է աղօթք և օրհնութիւն առ աստուած և մարգարէութիւն վասն մարդեղութեանն Քրիստոսի. Ատենի ժամագիրք, որ է մատեան հասարակաց աղօթից և պաշտաման. Տօնացոյց, որ է ցուցակ տօնից և ընթերցուածոց ըստ նորոգ բարեկարգութեան սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի։
ԾԱՆՈԹ.՝ Թեև գրքի ընդհանուր տիտղոսաթերթում հիշատակվում են նրա մեջ մտնող երեք մասերն էլ, բայց սաղմոսներից հետո զետեղված Ատենի ժամագիրքը և Տոնացույցի երկու հատորները իրենց հերթին ունեն ինքնուրույն տիտղոսաթերթեր, ինչպես նաև աոանձին էջակալություն։ Դրանք կարող են հանդիպել նաև առանձին կազմված։
98+145+112 էջ։ Շարվ. 17x28 սմ։
File size: 114 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library