Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սալլանթեանց Միքայէլ
Title: Հրահանգ ճարտասանութեան կամ ճառաբանութեան
Translated Title: On the art of rhetoric for the upper classes of the Lazarean Armenian College
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպագրատան Լազարեան Ճեմարանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1836
Notes: Յօրինեաց Միքայէլ Արհի Եպիսկոպոս Յակովբեան Սալլանթեանց Կոստանդնուպոլսեցի, Ասպետ Կայսերութեան Ռուսաց. Ի պէտս աշակերտաց բարձու դասատան ազգալոյս Ճեմարանի Լազարեան Իշխանապետաց։
346 էջ։ Շարվ. 10,2x18 սմ։
File size: 46 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library