Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Familiar dialogues
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Ek thx tupgrafiaz Griffittou
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): En Σmγpnh
Year of Publication: 1845
Notes: Συνηθεις διαλογοι. Տիտղոսաթերթում գրքի անունը բերված է հունարեն և անգլերեն լեզուներով:
Շարվ. 11,5x7,2 սմ։
224 էջ։
File size: 21,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia