Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սերեբրակեանց Դաւիթ
Title: Զղջումն. գիրք աղօթից ի պէտս առանձին աղօթողի
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1842
Notes: Խօսք ընդ Աստուծոյ։ Արտահանեալ ի գրոց խոստովանող սրբոց Հարցն մերոց Աստուածաբանից։ Աշխատասիրութեամբ Դաւթի Առաքելեան Սերեբրակեանց. Դասակարգեալ յեօթն կանօն. ըստ աւուրց Շաբաթու, Զարդարեալ եօթն պատկերօք։
196 էջ։ Շարվ. 7,2x12,5 սմ։
File size: 23 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library