Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Երախայրիք Ներսիսեան դպրոցի: Հտ. 1
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Գործարանի Ուսումնարանի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Գէորգայ Երեմեան Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1828
Notes: Աստուա՛ծ զօրութեանց դա՛րձ . հայեա՛ց յերկնից և տե՛ս . ա՛յց արա Այդւոյս այսմիկ և դարման տար սմա՝ զոր տնկեաց աջ Քո։ Սաղմ. Հբ. 15։
94 էջ։ Շարվ. 11x18 սմ։
File size: 19 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library