Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիականն։ Հտ. Բ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի ՍՈՒՐԲՆ ՂԱԶԱՐ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1835
Notes: Բ տիտղթ. Pocket Dictionary of the Armenian and English languages. Vol. II... Ա հատորը Անգլո-հայերեն բառարանն է և լույս է տեսել նույն թվին: Հեղինակի անունը գրքում չի նշված։
Շարվ. 5,4x11,5 սմ։
8 չհ., 310 էջ։
File size: 43,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 882-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia