Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պօզաճեան Յակոբոս
Title: Համառօտ բառարան ի տաճկականէ ի հայ, ի պէտս դպրոցաց։ Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վեննա
Year of Publication: 1841
Notes: ...Հատոր երկրորդ։ Ա հատորը, որ կոչվում է «Համառօտ բառարան ի հայէ ի տաճիկ», լույս է տեսել 1838 թ.
Շարվ. 7,2x12,5 սմ։
12 չհ., 1023 էջ։
File size: 234 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1269-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia