Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Թովմաճանեան Եղիա
Title: Դպրութիւն նամակաց ի լեզու գրաբառ և աշխարհաբառ
Translated Title: The technique of writing letters in Classical and Modern Armenian
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1805
Notes: Յորում աւանդին կարևոր հրահանգք ճոխագոյն օրինակօք թղթոց, յուսումն քաջակրթուե՝ արհեստի Նամակագրուե. Յօրինեալ ի Հայր Եղիա Վարդապետէ Թովմաճանեան կոստանդնուպօլսեցւոյ, յաշակերտուէ Տն Մխիթարայ մեծի Աբբայի. Տպագրեալ հրամանաւ Տն Տն Ստեփաննոսի Գերապատիւ Աբբայի Գիւվէր Ագոնց, և Ածապատիւ Արհիեպսի Սիւնեաց։ Արդեամբք Պարոն Աթանասի Մազլըմեան կոստանդնուպօլսեցւոյ։
Է, 408 էջ։ Շարվ. 7,7x15 սմ։
File size: 66 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library