Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտութիւն քրիստոնէական վարդապետութեան
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպագրատան Հայկական ճեմարանի Լազարեան իշխանապետաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի ՄՈՍԿՈՎ
Year of Publication: 1838
Notes: Հաւաքեալ յումեմնէ բանասիրէ վասն նորավարժ մանկանց։ ...Ի լոյս ընծայեալ վերստին երկասիրութեամբ, արդեամբք և ծախիւք երկուց եղբարց Գէորգ և Գրիգոր աւագ սարկաւագաց Սուքեասեանց։
Շարվ. 8,3x14,3 սմ։
22 էջ։
File size: 5,51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 892-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia