Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եփրեմ Խուրի Ասորի
Title: Գիրք աղօթից
Publisher (standardized): տպ. Սրբոց Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց Առաքելոց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Ի Սուրբ Երուսաղէմ
Year of Publication: 1848
Notes: Ղազիկյանը նկարագրել է 1857 թ. Երուսաղեմում տպագրված Բ հրատարակությունը։ Իսկ այս Ա հրատարակությունը չի տեսել և տպագրության տարեթիվը չի նշել։
Շարվ. 6x9,5 սմ։
8 չհ., 239 էջ։
File size: 11,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1689-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia