Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Իսահակ Անկիւրացի
Title: Յովսեփայ Գեղեցկի զրոյցք ընդ Ասանեթայ ամուսնոյ իւրոյ
Translated Title: The conversations of Joseph the Beautiful with his wife Asaneth
Publisher (standardized): տպ. Սրբոց Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1849
Notes: Յօրինեալ Իսահակայ ծայրագոյն վարդապետի Անկիւրացւոյ և միաբանի Առաքելական Սրբոյ Աթոռոյս Երուսաղէմի։
8 չհ., 358 էջ։ Շարվ. 9,3x16,8 սմ։
File size: 24,6 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library