Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Խորհրդատետր սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան սրբոյ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Էջմիածին
Year of Publication: 1840
Notes:
Շարվ. 15,5x23 սմ։
35 էջ։
File size: 35,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1873-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia