Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գալֆայեան Ամբրոսիոս
Title: Համառօտ պատմութիւն հին ազգաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի ՎԱՆՍ ՍՐԲՈՅՆ ՂԱԶԱՐՈՒ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1849
Notes: Յորում բովանդակին պատմութիւնք հրԷից, Ասորեստանեայց, Բաբեյացւոց, Եգիպտացւոց, Մարաց, Պարսից, Պարթևաց, Կարքեդոնացւոց, Յունաց և Ասորւոց։ Տիտղթ. առաջ՝ «Համառօտ պատմութիւնք հին և նոր ազգաց»:
«Համառօտ պատմութիւնք հին և նոր ազգաց» ընդհանուր խորագրով լույս տեսած այս աշխատությունը բաղկացած է հինգ հատորից: Սկզբի երեք հատորները լույս են տեսել 1849-1850 թթ., իսկ վերջին երկուսը՝ 1851­ին: Հատորային նշումներն արված են գրքերի կռնակների վրա։ Ներկա հատորը միևնույն տարում տպագրվել է 2 անգամ:
Շարվ. 6,6x11,8 սմ։
10 չհ, 512 էջ։
File size: 28,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 475-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia