Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ճաշոց գիրք
Publisher (standardized): տպ. «Գերագահ աթոռի ս. կաթողիկէ Էջմիածնի»
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Գերագահ Աթոռոյ Ս. Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Էջմիածին
Place (as it is on book): Էջմիածին
Year of Publication: 1839 [-1840]
Notes: ...Տպեալ առ այժմ ի նորոյ ըստ օրինակի տպագրելոյ ի Կոստանդնուպօլիս յամի տեառն 1799. Բ տիտղթ. Ճաշոց գիրք 1839 ամի։
Շարվ. 25x36 սմ։
811 էջ։
File size: 315 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1807-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia