Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գրիգոր Նարեկացի
Title: Աղօթամատոյց պատկերազարդեալ սրբոյն Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի և հոգեկիր հռետորի
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս սբյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1804
Notes: Քաղեալ ընտրանաւ ի դրոց նորա, կարգեալ ըստ աւուրց եօթնեկի և ըստ պէսպէս պիտոյից հայցուածոց։ Յաւելեալ յայսմ երկրորդ տպագրութեան և զգանձս տօնից տէրունականաց, զմեղեդիս և զտաղս ի նորին սրբոյ ասացեալ։
Շարվ. 6,7x13 սմ։
296 էջ։
File size: 20,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 77-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia